top of page
teec2x-1024x492.png
Models de sol·licituds administratives

En aquest apartat web podeu trobar models de sol·licituds en format pdf. 

Passos a seguir:

1. Descarrega el model de sol·licitud que vols.

2. Localitza al teu ordinador el documents que t'has descarregat. Obre'l i omple'l.

3. Un cop omplert, signa'l i guarda'l al teu ordinador. 

4. Obre el tràmit d'instància genèrica del web https://seu-e.cat/ca/web/mollo/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/12910878?p_auth=u4G9QrjH. Omple totes les dades que es demanen i adjunta l'arxiu que t'has descarregat, omplert i signat al teu ordinador. Clica enviar, i ens arribarà la teva sol·licitud amb el documents adjunts al registre d'entrada municipal.

Models de sol·licituds
 
 • Sol·licitud de gual

  • Sol·licitud d’ocupació de la via pública per les entrades de vehicles a través de les voreres, zones de vianants i altres terrenys de domini públic – Petició de guals

  • Precaucions amb el formulari per evitar requeriments i lentitud en la resolució:

   • Cal omplir tots els camps que es demanen.​

   • Cal posar l'adreça oficial de la finca (nom carrer, número, pis, porta...) Consulta el nomenclàtor en cas de dubtes a https://www.mollo.cat/nomenclator. Es recorda que el nom de la casa (Ca la Maria, Can Ferrer...) no són adreces oficials. 

   • Fer el tràmit no té taxa, però caldrà pagar cada any el gual que es demani, d'acord a les ordenances fiscals vigents.

  • Tipologia gual:

   • Solar/Terreny sense construir: Per entrada de vehicles en solar destinat o no a aparcament amb gual.

   • Edifici: Per entrada de vehicles en edificis particulars amb gual, i per plaça de garatge s’utilitzi o no. En relació a la capacitat dels garatges dels habitatges unifamiliars, dels blocs de pisos i naus industrials regiran els següents criteris:

    • a) En habitatges unifamiliars:
     - Fins a 50 m²: computarà una plaça
     - Entre 51 m² i 75 m²: computarà dues places
     - Entre 76 m² i 100 m²: computarà tres places-Per cada 25 m² addicionals: computarà una nova plaça 

    • b) En blocs de pisos: 15 m² per aparcament + 10 m² zona de pas = 25 m² per plaça

    • c) En naus industrials: per cada 50 m² es computaran tres places de gual.

  • Documents que caldrà adjuntar:

   • DNI/NIF de la persona sol·licitant.

   • Certificat de titularitat bancària on domiciliar els rebuts. 

bottom of page