top of page
teec2x-1024x492.png
Models de sol·licituds administratives

En aquest apartat web podeu trobar models de sol·licituds en format pdf. 

Passos a seguir:

1. Descarrega el model de sol·licitud que vols.

2. Localitza al teu ordinador el documents que t'has descarregat. Obre'l i omple'l.

3. Un cop omplert, signa'l i guarda'l al teu ordinador. 

4. Obre el tràmit d'instància genèrica del web https://seu-e.cat/ca/web/mollo/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/12910878?p_auth=u4G9QrjH. Omple totes les dades que es demanen i adjunta l'arxiu que t'has descarregat, omplert i signat al teu ordinador. Clica enviar, i ens arribarà la teva sol·licitud amb el documents adjunts al registre d'entrada municipal.

Models de sol·licituds
 

Declaració responsable contractes públics

Sol·licitud de gual

 • Precaucions amb el formulari per evitar requeriments i lentitud en la resolució:

  • Cal omplir tots els camps que es demanen.​

  • Cal posar l'adreça oficial de la finca (nom carrer, número, pis, porta...) Consulta el nomenclàtor en cas de dubtes a https://www.mollo.cat/nomenclator. Es recorda que el nom de la casa (Ca la Maria, Can Ferrer...) no són adreces oficials. 

  • Fer el tràmit no té taxa, però caldrà pagar cada any el gual que es demani, d'acord a les ordenances fiscals vigents.

 • Tipologia gual:

  • Solar/Terreny sense construir: Per entrada de vehicles en solar destinat o no a aparcament amb gual.

  • Edifici: Per entrada de vehicles en edificis particulars amb gual, i per plaça de garatge s’utilitzi o no. En relació a la capacitat dels garatges dels habitatges unifamiliars, dels blocs de pisos i naus industrials regiran els següents criteris:

   • a) En habitatges unifamiliars:
    - Fins a 50 m²: computarà una plaça
    - Entre 51 m² i 75 m²: computarà dues places
    - Entre 76 m² i 100 m²: computarà tres places-Per cada 25 m² addicionals: computarà una nova plaça 

   • b) En blocs de pisos: 15 m² per aparcament + 10 m² zona de pas = 25 m² per plaça

   • c) En naus industrials: per cada 50 m² es computaran tres places de gual.

 • Documents que caldrà adjuntar:

  • DNI/NIF de la persona sol·licitant.

  • Certificat de titularitat bancària on domiciliar els rebuts. 

bottom of page