top of page
104491143_10160001611323625_902609225805
Ajudes i subvencions municipals
Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027

El Ple de 24 de novembre de 2023 va aprovar el  Pla estratègic de subvencions 2024-2027,  que té una primera part dispositiva genèrica i estàtica, i una segona part, corresponent a cada exercici en concret, que s'identifica a través d'Annexos.

Aquest Pla estratègic de subvencions 2024-2027 es fonamenta legalment en: 

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,

 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions,

 • Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,

 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
   

Descarrega aquí:

Programes de Subvenció 2024 (concurrència competitiva).
Convocatòria 2024: Del 14 de febrer al 13 de març de 2024 (inclosos)

PROGRAMA 1. Activitats culturals, festives o d’interès social

PROGRAMA 2. Foment de l’esport

PROGRAMA 3. Ajuts als millors expedients acadèmics per estudis postobligatoris

PROGRAMA 4. Ajudes pel servei de llar d’infants

PROGRAMA 5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi

PROGRAMA 6. Foment dels esports infantils i juvenils

PROGRAMA 7. Projectes educatius o socials

PROGRAMES DE SUBVENCIÓ:

 

Programa 1. Activitats culturals, festives o d’interès social

Objectiu estratègic: Foment de la cultura, el patrimoni cultural, les festes i tradicions, i les activitats de caràcter social del municipi de Molló.

Partida i crèdit: 700,00 €

Modalitat concessió: Concurrència competitiva

Requisits

 • Ajuts sol·licitats per persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives,...

 • Consecució dels objectius plantejats.

 • Que es desenvolupi al municipi de Molló.

Indicadors d’avaluació

 • Indicador 1: número d’activitats

1 activitat: 1 punt

2 activitats: 2 punts

3 activitats: 3 punts

4 activitats o més: 4 punts

 • Indicador 2: pressupost de despesa

< 200 €: 1 punt

De 201 a 500 €: 2 punts

De 501 a 1000 €: 3 punts

> 1000 €: 4 punts

 • Indicador 3: consolidació del projecte o activitat

Si és el primer any que es fa l’activitat: 1 punt.

Si és el segon any consecutiu que es fa l’activitat: 2 punts.

Del tercer al cinquè any consecutiu que es fa l’activitat: 3 punts.

A partir del sisè any consecutiu que es fa l’activitat: 4 punts.

Import de l’ajuda

Per poder ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà obtenir un mínim de 3 punts.

En funció dels punts obtinguts per les sol·licituds presentades, es determinarà l'import de la subvenció, fins a exhaurir la partida, de conformitat amb l'escala següent:

De 3 a 5 punts: 150 €

De 6 a 8 punts: 250 €

De 9 a 10 punts: 300 €

De 11 a 12 punts: 350 €

En cas de pressupostos menors a 150 €, la subvenció es reduirà proporcionalment a l'import sol·licitat.

En cas que les quantitats assignades un cop avaluades les sol·licituds de subvenció superin la previsió d’aquest programa, es reduirà proporcionalment l’ajuda a tots els interessats.

 

 

 

Programa 2. Foment de l’esport

Objectiu estratègic: Foment dels esports, la pràctica esportiva i el foment dels hàbits saludables a partir de l’esport.

Cost previsible: 1.000,00 €

Modalitat concessió: Concurrència competitiva

Requisits:

 • Ajuts sol·licitats per persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives,...

 • Consecució dels objectius plantejats.

 • Que es desenvolupi al municipi de Molló.

Indicadors d’avaluació

 • Indicador 1: número d’activitats

1 activitat: 1 punt

2 activitats: 2 punts

3 activitats: 3 punts

4 activitats o més: 4 punts

 • Indicador 2: pressupost de despesa

< 200 €: 1 punt

De 201 a 500 €: 2 punts

De 501 a 1000 €: 3 punts

> 1000 €: 4 punts

 • Indicador 3: consolidació del projecte o activitat

Si és el primer any que es fa l’activitat: 1 punt.

Si és el segon any consecutiu que es fa l’activitat: 2 punts.

Del tercer al cinquè any consecutiu que es fa l’activitat: 3 punts.

A partir del sisè any consecutiu que es fa l’activitat: 4 punts.

Import de l’ajuda

Per poder ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà obtenir un mínim de 3 punts.

En funció dels punts obtinguts per les sol·licituds presentades, es determinarà l'import de la subvenció, fins a exhaurir la partida, de conformitat amb l'escala següent:

Activitats esportives que es desenvolupin al municipi de molló.

De 3 a 5 punts: 150 €

De 6 a 8 punts: 250 €

De 9 a 10 punts: 300 €

De 11 a 12 punts: 350 €

En cas de pressupostos menors a 150 €, la subvenció es reduirà proporcionalment a l'import sol·licitat.

En cas que les quantitats assignades un cop avaluades les sol·licituds de subvenció superin la previsió d’aquest programa, es reduirà proporcionalment l’ajuda a tots els interessats.

Programa 3. Ajuts als millors expedients acadèmics per estudis postobligatoris

Objectiu estratègic: Promocionar els estudis postobligatoris (batxillerat, formació professional i ensenyament universitari) a fi de formar les persones joves del municipi que com a ciutadans del futur han de poder fer avançar la societat a partir del coneixement.

Cost previsible: 1.500,00 €

Modalitat concessió: Concurrència competitiva

Requisits:

 • Aquesta ajuda la poden demanar directament els estudiants o els seus pares, mares o tutors legals. Els estudiants han de ser persones físiques empadronades al municipi de Molló durant 4 anys anteriors a l’any de la convocatòria i durant l’any actual.

Indicadors d’avaluació

Es creen 3 ajuts:

 • Millor expedient acadèmic de Batxillerat: Per l’estudiant de 1r o 2n de Batxillerat, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

 • Millor expedient acadèmic de Formació Professional: Per l’estudiant d’algun dels cursos de formació professional, ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

 • Millor expedient acadèmic d’Ensenyament Universitari: Per l’estudiant d’algun dels cursos d’universitat (grau o màster), ensenyament reglat oficial, amb la millor nota mitjana d’expedient, i sempre que superi el 7,5/10 o equivalent.

 

Import de l’ajuda

L’ajuda s’atorgarà al sol·licitant, segons cada categoria, que tingui una nota d’expedient acadèmic més elevada, i caldrà com a mínim tenir més d’un 7,5/10 de nota mitjana. Cada ajut per cada categoria té un import de 500€.

 

 

Programa 4. Ajudes pel servei de llar d’infants, curs 2022-2023

Objectiu estratègic: Ajudes a mares i pares, o tutors legals, d’alumnes empadronats al municipi i que estiguin matriculats a una llar d’infants dels municipis de la comarca del Ripollès.

Cost previsible: 3.600,00 €

Modalitat concessió: Concurrència competitiva

Requisits:

 • Podran ser beneficiaris dels ajuts regulats les mares i pares, o tutors legals, dels alumnes matriculats a una llar d’infants dels municipis de la comarca del Ripollès durant el curs escolar anterior al de la sol·licitud de l’ajut (en cas que la matrícula es realitzi amb posterioritat a l’inici del curs escolar es podran sol·licitar igualment els ajuts previstos).

 • Serà requisit indispensable per a poder ser beneficiari de la subvenció complir els següents requisits:

a) que la mare, el pare, o el tutor legal, juntament amb l’alumne, estiguin degudament empadronats al municipi de Molló en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut,

b) que l’empadronament de la criatura es mantingui durant tot el curs escolar vigent.

c) que l’alumne ha d’haver estat empadronat durant els mesos pels quals se sol·licita l’ajut.

Indicadors d’avaluació

Serà subvencionable l’import, per a cada curs escolar : les quotes mensuals (de setembre a juliol), la matrícula del curs escolar, el material de la llar d’infants, i la manutenció; que els pares, mares o tutors legals dels alumnes hagin abonat. 

Import de l’ajuda

L’import de la subvenció, supeditat a les disponibilitats pressupostàries, es calcularà aplicant les següents operacions:

A) el beneficiari rebrà 400€ (o proporcionalment en funció del període que l’alumne hagi anat a la llar d’infants –de setembre a juliol- i l’import justificat). B) el beneficiari rebrà 200€ (o proporcionalment en funció del període que l’alumne hagi anat a la llar d’infants –de setembre a juliol- i l’import justificat) sobre el total resultant, si únicament el pare o la mare estan empadronats a Molló amb anterioritat a la convocatòria de l’ajut. C) el beneficiari rebrà 200€ (o proporcionalment en funció del període que l’alumne hagi anat a la llar d’infants –de setembre a juliol- i l’import justificat) addicional sobre el total resultant, si ambdós pares/mares estan empadronats a Molló amb anterioritat a la convocatòria de l’ajut. En els casos en què existeixi únicament la figura del tutor legal, o que els pares/mares siguin separats, divorciats o vidus, es podrà obtenir igualment aquest import.

 

L’import màxim final que podrà rebre cada perceptor serà de 800€

Programa 5. Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi

Objectiu estratègic: Foment dels esports de neu entre els escolars del municipi.

Cost previsible: 1.500,00 €

Modalitat concessió: Concurrència competitiva

Requisits:

 • Ajuts sol·licitats per associacions de pares i mares d’alumnes o centres d’ensenyament on hi hagi escolars empadronats del municipi de Molló.

 • Que l’alumne/a estigui empadronat abans de l’1 de gener de l’any en curs.

Indicadors d’avaluació

S’assignaran 1.500,00 € en funció del nombre de participants totals del municipi. Així, a cada sol·licitant de la subvenció li correspondrà la quantitat següent:

(1.500,00 €/t)*n

On: t = a nombre de participants totals del municipi.

On: n = a nombre de participants del municipi de cada entitat sol·licitant.

Import de l’ajuda

S’estableix un màxim de 250€/alumne participant.

Programa 6. Foment de l’esport infantil i juvenil, any 2023

Objectiu estratègic: Foment dels esports, la pràctica esportiva i el foment dels hàbits saludables a partir de l’esport. 

Cost previsible: 2.500,00 €

Modalitat de concessió: Concurrència competitiva

Requisits:

 •    Ajuts individuals per a infants i joves (de 0 a 30 anys) del municipi empadronats a l’1 de gener de l’any anterior al de la convocatòria i que practiquin regularment un esport en alguna entitat (són subvencionables les despeses de l'any anterior al de la convocatòria).

 

Objectius específics    

•    Foment de les activitats esportives.
•    Potenciar el concepte espor
t/salut, temps lliure, oci.
•    Promoció de categories inferiors i de base.
•    Potenciar la promoció de les activitats esportives de competició autonòmica, nacional i internacional. 
•    Potenciar l’esport federat en totes les seves modalitats i categories.

Destinataris:   Ajuts sol·licitats per persones físiques individualment (interessat/da, pares, mares i/o tutors legals) per la consecució dels objectius plantejats.

Indicadors d’avaluació: S’assignaran 2.500,00 € en funció del nombre de participants totals del municipi. Així, a cada sol·licitant de la subvenció li correspondrà la quantitat següent: (2.500,00 €/t).
On: t = a nombre de participants totals del municipi.

Import de l’ajuda    
S’estableix un màxim de 250€/participant.

Programa 7. Projectes educatius o socials

Objectiu estratègic: Projectes especials de caràcter educatiu o social que tinguin impacte al municipi de Molló o sobre la seva ciutadania (ja sigui de forma directa o indirecta) i que no es desenvolupin necessàriament al municipi.

Cost previsible: 1.000,00 €

Modalitat de concessió: Concurrència competitiva

Requisits:

 • Ajuts sol·licitats per persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives,... per la consecució dels objectius plantejats.

 

Objectius específics    

 • Suport a projectes educatius de centres escolars que tinguin alumnat empadronat al municipi.

 • Suport a projectes socials que beneficiïn a ciutadans empadronats al municipi (joves, gent gran, dones, lgbti, recursos econòmics migrats, risc d’exclusió social...)

Destinataris:  Ajuts sol·licitats per persones físiques, jurídiques, entitats, associacions, fundacions privades, cooperatives,... per la consecució dels objectius plantejats.

Indicadors d’avaluació: 

Indicador 1: valoració de l’impacte del projecte sobre la ciutadania:

Impacte baix: 1 punt Impacte mitjà-baix: 2 punts Impacte mitjà-alt: 3 punts Impacte alt: 4 punts

 

Indicador 2: pressupost de despesa

< 200 €: 1 punt De 201 a 500 €: 2 punts De 501 a 1000 €: 3 punts > 1000 €: 4 punts

 

Indicador 3: tipologia activitat

Acció d’àmbit nacional: 1 punt. Acció d’àmbit provincial: 2 punts. Acció d’àmbit comarcal: 3 punts. Acció d’àmbit municipal: 4 punts.

Import de l’ajuda    


Per poder ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà obtenir un mínim de 4 punts.


En funció dels punts obtinguts per les sol·licituds presentades, es determinarà l'import de la subvenció, fins a exhaurir la partida, de conformitat amb l'escala següent:
De 4 a 6 punts: 300 €
De 7 a 9 punts: 400 €
De 10 a 12 punts: 500 €


En cas de pressupostos menors a 300 €, la subvenció es reduirà proporcionalment a l'import sol·licitat.
En cas que les quantitats assignades un cop avaluades les sol·licituds de subvenció superin la previsió d’aquest programa, es reduirà proporcionalment l’ajuda a tots els interessats.

Documentació Subvencions 2024
BASES I CONVOCATÒRIA 


DOCUMENTACIÓPAS 1: SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ (pendent):

Cal descarregar aquest arxiu, omplir-lo un cop obert des de l'Adobe (no l'obriu mai amb l'explorador d'internet), guardar-lo i enviar-lo per registre d'entrada (a través d'aquest enllaç).

PAS 2: Un cop atorgada la subvenció i realitzada l'activitat, CAL JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ per a poder-la cobrar:

 

Cal descarregar aquest arxiu, omplir-lo un cop obert des de l'Adobe (no l'obriu mai amb l'explorador d'internet), guardar-lo i enviar-lo per registre d'entrada (a través d'aquest enllaç). Cal adjuntar còpia de les factures. Cal adjuntar cartells o anuncis on consti el suport de l'Ajuntament de Molló a l'activitat subvencionada. bottom of page