top of page

Aprovada la nova ordenança fiscal de plusvàlues


El 14 d'abril de 2022 s'ha publicat al BOP de Girona, l'aprovació definitiva de la nova ordenança de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU), coneguda habitualment com a plusvàlua. Amb aquest text, s'ha derogat l'ordenança antiga i ara entra en vigor la nova ordenança.


Aquesta ordenança s’ha hagut de redactar de nou perquè l’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional va anul·lar la fórmula que fins llavors s’utilitzava a tota Espanya per calcular els imports a pagar. Així doncs, els ajuntaments han hagut de modificar les respectives ordenances fiscals reguladores d’aquest impost per adaptar-les als nous requeriments jurídics.


La nova ordenança preveu una bonificació del 80% en la transmissió de l’habitatge habitual per causa de mort, quan els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents de primer grau per naturalesa o adopció. L’obligat tributari haurà de sol·licitar, mitjançant escrit adreçat a l’òrgan competent, la bonificació i practicar l’autoliquidació amb aplicació provisional de la bonificació o, si escau, presentar la declaració en el termini de sis mesos prorrogables per altres sis, comptats des de la data de meritació de l’impost.


Es preveu que la nova fórmula de calcular la plusvàlua comportarà una reducció dels imports a pagar per bona part dels contribuents. Tanmateix, no es pot assegurar que hi hagi una rebaixa generalitzada, ja que en el càlcul dels imports hi intervenen diferents variables que influeixen en el resultat final com són els anys transcorreguts des de la darrera transacció o el valor cadastral,...


Podeu consultar aquesta i totes les ordenances a https://www.mollo.cat/ordenancesfiscals

63 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page