top of page

Aprovat el projecte de millora de la zona esportiva

Updated: Aug 30, 2022


El passat 19 d'agost de 2022 es va aprovar definitivament el projecte de "Millora de la zona esportiva de Molló", després del període d'exposició pública que va començar el 16 de juny de 2022.


Les obres consistiran en la construcció d’una coberta sobre la pista esportiva del municipi.


L’actuació s’iniciarà amb l’extracció de les columnes d’il·luminació actuals i l’obertura de rases de fonamentació per tal de realitzar els fonaments dels pilars que sostindran la coberta.


Un cop realitzat els fonaments, es construiran els 8 pòrtics principals, formats per pilars i jàsseres de fusta laminada de secció variable per tal d’optimitzar la secció de fusta en cadascun dels punts de l’estructura, ancorades amb suports d’acer al fonaments, que separaran la fusta del terreny per no transmetre la humitat.


Les encavallades formaran una coberta a dues aigües amb el carener descentrat i una alçada lliure de 6,50m en el punt més baix. Sobre aquestes es disposaran les corretges també de fusta laminada i amb una solera de taulells d’OSB sobre aquestes.


L’acabat de la coberta serà de teula ceràmica àrab, que anirà col·locada sobre rastells.


Per tal de protegir del vent pluig es col·locaran unes lamel·les de fusta de pi tractada formant un faldó a la façana de 3,50m, quedant una alçada lliure per sota de 4,35m.


Finalment es realitzarà la modificació de les instal·lacions, amb la instal·lació de les noves llumeneres LED de la pista poliesportiva.


S’instal·laran les plaques solars fotovoltaiques a les dues vessants, est i oest, de la coberta i els captadors solars per aigua calenta sanitària, que es connectaran amb les instal·lacions existents de la piscina.


El cost total del projecte és de 452.113,06€ (IVA inclòs) dels quals 250.000€ (55,3%) seran aportats pel PUOSC de la Generalitat de Catalunya, 90.000€ (19,9%) per la Diputació de Girona i 112.113,06€ (24,8%) seran aportats per fons propis municipals.


El cost de redacció del projecte és 17.908,00€ que han estat subvencionats al 100% pel Fons Econòmic Extraordinari 2022 de la Diputació de Girona.
Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page