top of page

Congelats els impostos i taxes municipals pel 2022


El Ple del passat 22 d'octubre de 2021 va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals pel 2022. Aquesta modificació no preveu el canvi de tarifes de les taxes ni dels impostos municipals, sinó que s'han ajustat i concretat alguns conceptes per adaptar-los a la legislació vigent.


Així doncs, s'han modificat alguns dels conceptes, s'han incorporat nous epígrafs i s'han esmenat alguns errors de les següents ordenances: 07 Taxa per expedició de documents administratius, 08 Taxa per llicència d’obertura d’establiments, llicència, autorització, règim de comunicació i altres permisos municipals d’activitats, 09 Taxa per llicencies urbanístiques, 12 Taxa per recollida d'escombraries i deixalles, 18 Ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local, i 19 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal.


Podeu trobar més informació de les ordenances fiscals al web municipal https://www.mollo.cat/ordenancesfiscals
43 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page