top of page

Del 2 al 15 de maig: sol·licituds per formar part de la borsa de personal de brigada.


L'Ajuntament de Molló constituirà una borsa de treball per cobrir necessitats extraordinàries o baixes laborals a la brigada municipal. D'aquesta manera, quan l'Ajuntament tingui necessitat de contractar més personal per la brigada (com ara en períodes d'estiu o per cobrir una baixa del personal actual) podrà recórrer a aquesta borsa sense necessitat de convocar tot el procés selectiu que es pot allargar setmanes.


Les tasques encomanades a aquest lloc de treball són les pròpies de la brigada municipal i comprenen: paleta; jardineria, desbrossament de camins i poda d’arbres; utilització de maquinària diversa; manteniment i neteja dels carrers, espais públics i instal·lacions i equipaments; suport a fires, festes i esdeveniments esportius; manteniment i petites reparacions del sistema d'abastament d'aigua potable; i altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.


Les persones interessades, que han de ser majors de 16 anys, tenir el certificat d’escolaritat i el permís de conduir B (entre altres requisits), poden presentar la seva sol·licitud i documentació requerida entre el 2 i el 15 de maig (ambdós inclosos).


El procediment de selecció serà el concurs, torn lliure, i es regirà per convocatòria pública atenent els principis de mèrit, igualtat i capacitat, ajustant -se a allò disposat a les bases reguladores, en compliment del principi de publicitat.


Està previst que durant aquest estiu (juny-agost 2023) ja es faci servir aquesta borsa per incrementar la plantilla de la brigada amb 1 persona de més, ja que durant l'estiu s'incrementa força les tasques de jardineria i manteniment del municipi.


Trobareu tota la informació (bases, convocatòria, sol·licitud, documentació a aportar...) al web https://www.mollo.cat/recursoshumans

178 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page