top of page

El pressupost de 2023 ascendeix a 705.081,23€


El Ple de l’Ajuntament de Molló, en sessió extraordinària de 28 d’octubre de 2022, va aprovar el pressupost general per a l’exercici del 2023, amb les seves Bases d’Execució, i la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball, i ascendeix a la quantitat de 705.081,23€.


Respecte al pressupost aprovat de l'any 2022, aquest s'ha reduït un 35%, ja que l'any passat hi havia la partida corresponent a la inversió de les Obres de millora de la pista poliesportiva (assignació de 453.000 €) finançades per una subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Tot i que les obres es pagaran l'any 2023 amb la seva execució, pressupostàriament corresponen al 2022.


L'àrea de despesa de Recursos Humans té un pressupost assignat de 199.800,00 € (28,34%). Aquesta partida de diners inclou totes les despeses de personal, seguretat social, riscos laborals, formació,...


L'àrea de Vies públiques i Serveis municipals, té una assignació de 190.000,00 € (26,95%). Aquesta partida inclou les despeses de manteniment i inversió en vies públiques, treballs d'enjardinament, mobiliari urbà, despeses de la xarxa d'aigua i clavegueram, la recollida i tractament de residus o l'enllumenat dels carrers,...


L'àrea de Serveis a les Persones i Equipaments té un pressupost de 138.100,00 € (19,59%), que inclou les despeses en cultura, festes, esports, manteniment dels equipaments públics, ajudes i subvencions a la ciutadania, participació o comunicació.


L'àrea d'Administració General té una despesa assignada amb 95.206,23 € (13,50%), que inclou les despeses d'assegurances, informàtica, telecomunicacions, calefacció, organització, correus, participació en altres entitats...


L'àmbit de Promoció Econòmica té una despesa de 40.650,00 € (5,77%). Aquesta partida inclou les despeses en promoció econòmica, fires i turisme.


L'àrea de Desenvolupament Rural i Medi Natural, amb 29.325,00 € (4,16%), inclou despeses en camins rurals, gestió de boscos i comunals, espais naturals...


La última àrea de despesa és la d'Amortització de Préstecs, que pel 2023 es correspon amb 12.000,00€ (1,70%).

28 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page