top of page

Increment del 5% de la taxa d'escombraries pel 2020 i bonificacions de fins el 20%


El ple de 4 d'octubre de 2019 va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals pel 2020. D'entre les ordenances que tindran modificacions, hi ha la número 12, de recollida d'escombraries i deixalles.


D'acord al text aprovat, es preveu que per l'exerici 2020 aquesta s'incrementi un 5% a causa de l'augment dels costos de recollida i tractament de residus, el cànon de gestió de residus de la Generalitat, així com per fer front als costos de manteniment i de lixiviats de l'abocador clausurat Ripollès-3.


Així doncs, un habitatge del poble de Molló passarà de pagar 110,42€/any a 115,94€/any, mentre que a Espinavell o Favars de 99,37€/any a 104,34€/any, a El Riberal, Ginestosa, Fabert o Els Grells de 77,28€/any a 81,14€/any, i a Moixons de 55,20€/any a 57,96€/any.


L'equip de govern municipal, conscient que en el futur es pagarà en funció de la generació (com més residus es generin, més es pagarà) i separació (aquells que no reciclin hauran de pagar més), ha introduït per primera vegada un capítol de bonificacions per aquells subjectes que facin una bona gestió dels residus.


Així doncs hi haurà dos bonificacions pel 2020 (que s'aplicaran a la taxa del 2021) que són acumulables:


- Una bonificació d'entre el 5 i el 10% en funció del número de cops que es vagi a la deixalleria de Camprodon (o a qualsevol de la comarca) a portar-hi residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials.

- Una bonificació del 10% per a la realització d’un curs de gestió de residus que organitzarà l'Ajuntament i que es farà a Molló (aproximadament entre 2 i 3 hores). Aquest curs tractarà sobre qüestions de civisme, gestió dels residus, reciclatge i polítiques ambientals.


L'objectiu de l'Ajuntament es reduir la generació de residus, augmentar el reciclatge i conscienciar a la ciutadania del seu paper per mantenir a ratlla l'increment de la taxa i el civisme ambiental i de gestió dels serveis públics.
Els articles que descriuen les bonificacions són:


Article 10. Bonificació per aportacions a la deixalleria

Gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials que generin en alguna de les deixalleries de la comarca del Ripollès, durant el seu horari de funcionament d’acord amb el criteri següent:

Nombre anual d’aportacions

Mínim de 5 : bonificació del 5%

De 6 a 10: bonificació del 8%

Més de 10: bonificació del 10%


No s’aplicarà la bonificació a les aportacions de residus per part de particulars, que siguin objecte de recollida selectiva mitjançant la disposició de contenidors ubicats en la via pública (vidre, paper - cartró, envasos, matèria orgànica o resta). Tan sols es tindran en compte les aportacions en que es faci la identificació de l’usuari a la deixalleria amb el DNI i faci constar l’adreça de la finca on s’aplicarà la bonificació i aquestes aportacions s’efectuïn en dies diferents de l’any. Pel que fa al període de la taxa, s’entendrà que el nombre d’aportacions són les que es duguin a terme durant l’any natural anterior. Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, el Consell Comarcal del Ripollès facilitarà a l’Ajuntament de Molló, la relació de subjectes passius beneficiaris de la bonificació abans del dia 31 de gener de l’any en que s’hagi d’aplicar, per tal que pugui ser incorporada en el corresponent padró fiscal.


Article 11 Bonificació per a la realització d’un curs de gestió de residus

Gaudiran d’una bonificació a la taxa d’un 10% tots els subjectes passius que realitzin un curs sobre la gestió dels residus al municipi de Molló. L’Ajuntament organitzarà un curs sobre la gestió dels residus municipals. Aquells que realitzin el curs podran gaudir de la bonificació segons:

  • Subjectes passius que són persones físiques empadronades en algun domicili municipal: se’ls aplicarà en aquella finca la bonificació.

  • Subjectes passius que són persones físiques no empadronades: caldrà acreditar la finca on se’ls haurà de realitzar la bonificació.

  • Altres persones físiques que no són subjectes passius (com ara llogaters): caldrà acreditar la finca on es realitzarà la bonificació al subjecte passiu corresponent.

  • Persones jurídiques: caldrà que alguna de les persones físiques sòcies o treballadores realitzin el curs per aplicar la bonificació.

Aquesta bonificació només s’aplicarà en una de les finques dels subjectes passius en el cas que aquest disposi de més d’una finca subjecte a la taxa.

179 views0 comments

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page