top of page

Ja es poden sol·licitar els guals per entrades/sortides de vehicles en solars o garatges.


Des d'aquest mes de gener de 2023, ja es poden sol·licitar a l'Ajuntament les plaques per senyalitzar els guals d'entrada o sortida de solars o garatges.


Des de fa uns anys, als nuclis de Molló i Espinavell es registren alguns problemes d'estacionament, amb vehicles que aparquen en zones no permeses. En el cas del nucli històric de Molló només es pot aparcar als llocs marcats a aquest efecte (marcat amb ratlles blanques d'estacionament), i moltes vegades la gent acaba aparcant davant de garatges o solars sense edificar, no permetent l'entrada o sortida amb vehicle de la finca.


L'Ajuntament de Molló ja disposa des de fa anys d'un conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya pel qual els Mossos d'Esquadra poden sancionar els vehicles mal estacionats.


Ara, per garantir el dret d'accés dels vehicles en aquestes finques que tenen garatge (o un solar), l'Ajuntament ha aprovat la instal·lació de guals (vigents des d'1 de gener de 2023).


Fer el tràmit no té taxa, però caldrà pagar cada any el gual que es demani, d'acord a les ordenances fiscals vigents. També caldrà pagar 11€ per obtenir la placa, que s'haurà de retornar en cas de demanar la baixa del gual.


Existeixen fiscalment dos tipus de guals:

  • Solar/Terreny sense construir: Per entrada de vehicles en solar destinat o no a aparcament amb gual. El cost anual és de 17€.

  • Edifici: Per entrada de vehicles en edificis particulars amb gual, i per plaça de garatge s’utilitzi o no. El preu per plaça/any és de 25,68€.

En relació a la capacitat dels garatges dels habitatges unifamiliars, dels blocs de pisos i naus industrials regiran els següents criteris:

​a) En habitatges unifamiliars:

- Fins a 50 m²: computarà una plaça

- Entre 51 m² i 75 m²: computarà dues places

- Entre 76 m² i 100 m²: computarà tres places

-Per cada 25 m² addicionals: computarà una nova plaça ​

​​b) En blocs de pisos: 15 m² per aparcament + 10 m² zona de pas = 25 m² per plaça.

c) En naus industrials: per cada 50 m² es computaran tres places de gual.


Les sol·licituds es poden fer presencialment a les oficines municipals, o mitjançant l'enviament del model disponible que es pot descarregar des del web https://www.mollo.cat/modelsadministratius. Cal omplir el document, i enviar-lo mitjançant una instància genèrica que trobareu a la seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/mollo/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/12910878?p_auth=D8S7XwNa


Els documents que caldrà adjuntar a la sol·licitud són:

  • DNI/NIF de la persona sol·licitant.

  • Certificat de titularitat bancària on domiciliar els rebuts

162 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page