top of page

Residus

IMG_3816.JPG

On van els residus? Cada cosa al seu lloc!

Paper i cartró

 • Compactador blau de Molló

El paper i cartró que es pot lliurar en la recollida selectiva són principalment diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres.

 

Els materials que no s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament d'espirals, clips, grapes... Qualsevol d'aquests residus dificulta el procés de reciclatge i pot reduir la qualitat del paper reciclat resultant.

Envasos

 • Compactador groc de Molló

Els següents envasos lleugers poden lliurar-se en la recollida selectiva:

 • Envasos de plàstic.

 • Envasos metàl.lics: llaunes de ferro i d'alumini, esprais buits

 • Cartró per begudes.

 • Altres envasos lleugers. En general aquells envasos identificats amb el punt verd que no siguin ni de paper ni de vidre (envasos de fusta, ceràmica...).

 

Els principals residus d'envasos són ampolles i pots de plàstic (p.e. per a aigua, iogurts...), llaunes de conserves i refrescos, cartró per begudes, tapes metàl·liques, safates de porexpan. Aquesta fracció té una densitat entre 25 i 28 kg/m3.

 

No s'han de lliurar envasos plens, ni altres envasos com pots metàl·lics de pintures o productes químics, el destí dels quals ha de ser la deixalleria. Tampoc pneumàtics, petits electrodomèstics o productes d'informàtica que continguin tinta.

Vidre

 • Contenidor d'iglú de Molló

 • Contenidor d'iglú d'Espinavell

La recollida selectiva de carrer admet solament el vidre procedent d’envasos amb la l’objectiu de reciclar-lo per a finalitats similars.

 

​Per a poder realitzar un correcte reciclatge, els envasos buits que hagi contingut medicaments s’han de dipositar a les farmàcies que disposen d’un contenidor específic. Els contenidors de vidre només s’hi ha de dipositar ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa. El vidre pla procedent de finestres, miralls, plats, gerros , ceràmica s’ha de portar a la deixalleria.

 

Tampoc poden formar en cap cas part de la recollida selectiva de vidre els taps de les ampolles i dels pots, les bombetes i fluorescents.

Matèria orgànica

 • Contenidors petits de Molló

 • Contenidors petits d'Espinavell

És la Fracció Orgànica dels Residus Municipals fonamentalment constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita que poden ser recollides selectivament i susceptibles de degradar-se biològicament.

 

La FORM és la fracció més inestable dels residus municipals, degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos).

 

Aquestes restes orgàniques són fàcilment degradables pels microorganismes. Per això, és necessari que aquesta fracció es reculli i gestioni el més ràpidament possible, per tal d’evitar la generació de lixiviats i de males olors.

Rebuig

 • Compactador verd de Molló

 • Compactador verd d'Espinavell

Tots els residus que no es poden reciclar o en el cas que a la bossa de deixalles hi hagi tot tipus de residus (sense classificar) cal tirar la bossa al compactador de rebuig.

Poda i restes de jardineria

 • Contenidor pendent

Les restes de poda i de jardineria no s'han d'abocar al contenidor d'orgànica ni al de rebuig. Es pot:

 • Fer compost a casa per després abonar el jardí o les plantes. Es pot fer en un marge de la nostra propietat i no cal recipient específic si no es vol.

 • Contenidor especial (pendent a Molló).

Trastos vells

 • Recollida a casa un cop al mes

Els trastos vells es recullen a casa de cadascú un cop al mes (al nostre municipi el 2n dijous de cada mes). Cal trucar a l'Ajuntament (972740387) un dia abans de la recollida per apuntar-se i així passaran per casa nostra a recollir els trastos.

- Consulta el calendari 2021 aquí.

Deixalleria

 • La deixalleria que ens toca és la de Camprodon (ubicada a la Carretera de Molló). Oberta els dilluns, dimecres, divendres, dissabte i diumenge de 10 a 14 hores.

 • Pneumàtics, 

 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, 

 • Bateries, 

 • Dissolvents, Pintures i vernissos,

 • Piles, 

 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, 

 • Olis minerals usats,

 • Ferralla i metalls, 

 • Tèxtils, 

 • Olis vegetals usats, 

 • Fustes, 

 • Restes de poda o jardineria, 

 • Runes i restes de la construcció d'obres menors, 

 • Mobles i altres, 

 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

Taxa de deixalles 2022

 

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

 

NUCLI 1: Molló nucli

 • Habitatges: 127,53€

 • Hotels, hostals, pensions i anàlegs fins a 25 places: 738,83€

 • Hotels, hostals, pensions i anàlegs de 26 places o més: 950,47€

 • Turisme rural, refugis i cases de colònies fins a 10 places: 156,12€

 • Turisme rural, refugis i cases de colònies d'11 places o més: 259,81€

 • Supermercats, cooperatives, magatzems: 189,34€

 • Restaurants: 457,46€

 • Bars i cafeteries (que no serveixin menjars): 351,59€

 • Botigues d’aliments i begudes: 189,34€

 • Altres botigues que no venguin aliments, tallers, oficines, despatxos professionals: 127,53€

 • Indústries de fins a 10 treballadors: 457,46€

 • Indústries d'11 treballadors o més: 571,96€

NUCLI 2: Espinavell nucli, Favars, Can Solà urbà (Ctra. De França), El Riberal urbà (Ctra. De França).

 • Habitatges: 114,77€

 • Hotels, hostals, pensions i anàlegs fins a 25 places: 665,40€

 • Hotels, hostals, pensions i anàlegs de 26 places o més: 855,42€

 • Turisme rural, refugis i cases de colònies fins a 10 places: 140,49€

 • Turisme rural, refugis i cases de colònies d'11 places o més: 233,82€

 • Supermercats, cooperatives, magatzems: 170,41€

 • Restaurants: 411,71€

 • Bars i cafeteries (que no serveixin menjars): 316,44€

 • Botigues d’aliments i begudes: 170,41€

 • Altres botigues que no venguin aliments, tallers, oficines, despatxos professionals: 114,77€

 • Indústries de fins a 10 treballadors: 411,71€

 • Indústries d'11 treballadors o més: 514,76

 

NUCLI 3: Espinavell rural, Can Solà disseminat, El Riberal disseminat, Ginestosa, Fabert i Els Grells.

 

 • Habitatges: 89,25€

 • Hotels, hostals, pensions i anàlegs fins a 25 places: 517,18€

 • Hotels, hostals, pensions i anàlegs de 26 places o més: 665,32€

 • Turisme rural, refugis i cases de colònies fins a 10 places: 109,29€

 • Turisme rural, refugis i cases de colònies d'11 places o més: 181,86€

 • Supermercats, cooperatives, magatzems: 132,54€

 • Restaurants: 320,22€

 • Bars i cafeteries (que no serveixin menjars): 246,11€

 • Botigues d’aliments i begudes: 132,54€

 • Altres botigues que no venguin aliments, tallers, oficines, despatxos professionals: 89,27€

 • Indústries de fins a 10 treballadors: 320,22€

 • Indústries d'11 treballadors o més: 400,37€

 

NUCLI 4: Moixons

 • Habitatges: 63,76€

 • Hotels, hostals, pensions i anàlegs fins a 25 places: 369,41€

 • Hotels, hostals, pensions i anàlegs de 26 places o més: 475,23€

 • Turisme rural, refugis i cases de colònies fins a 10 places: 78,06€

 • Turisme rural, refugis i cases de colònies d'11 places o més: 129,90€

 • Supermercats, cooperatives, magatzems: 94,67€

 • Restaurants: 228,72€

 • Bars i cafeteries (que no serveixin menjars): 175,80€

 • Botigues d’aliments i begudes: 94,67€

 • Altres botigues que no venguin aliments, tallers, oficines, despatxos professionals: 63,76€

 • Indústries de fins a 10 treballadors: 228,72€

 • Indústries d'11 treballadors o més: 285,98€

Sistema de bonificacions 


- 10% de bonificació en la taxa del 2021 i posteriors si es realitza un curs de civisme i residus:


Aquells que realitzin el curs podran gaudir de la bonificació segons:

 • Subjectes passius que són persones físiques empadronades en algun domicili municipal: se’ls aplicarà en aquella finca la bonificació.

 • Subjectes passius que són persones físiques no empadronades: caldrà acreditar la finca on se’ls haurà de realitzar la bonificació.

 • Altres persones físiques que no són subjectes passius (com ara llogaters): caldrà acreditar la finca on es realitzarà la bonificació al subjecte passiu corresponent.

 • Persones jurídiques: caldrà que alguna de les persones físiques sòcies realitzin el curs per aplicar la bonificació.

 • Aquesta bonificació només s’aplicarà en una de les finques dels subjectes passius en el cas que aquest disposi de més d’una finca subjecte a la taxa. 


- Fins a un 10% de bonificació en la taxa del 2022 per anar a la deixalleria:


Gaudiran d’una bonificació a la taxa, tots els subjectes passius per recollida domiciliària, que portin els residus municipals no ordinaris, voluminosos i no especials que generin en alguna de les deixalleries de la comarca del Ripollès, durant el seu horari de funcionament d’acord amb el criteri següent: Mínim de 5 vegades a l'any:  5% de bonificació,  de 6 a 10 vegades:  8%, més de 10 vegades: 10%. 

Durant el curs sobre residus es repartiran les targetes identificatives de cada usuari (una per finca) per fer ús d'alguna de les deixalleries de la comarca. Aquesta targeta també es pot passar a buscar en horari d'oficina a l'Ajuntament. 

RESIDUS 2021.jpg
bottom of page