top of page

Alta al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit de la GeneralitatL'Ajuntament de Molló disposa des de l'octubre de 2019 del projecte exectiu de 3 habitatges de protecció oficial al Carrer del Ritort, al veïnat de Favars de Molló (llegir notícia aquí).


Aquests habitatges tindran les següents característiques:


La parcel·la on es desenvoluparan aquests tres habitatges és la número 15 del sector de Can Gassiot II, parcel·la que queda per sota el vial d’accés a aquestes. Aquesta parcel·la té una superfície total de 549,35 m2 (541 segons cadastre) i permet la construcció de 335 m2 de sostre, dels quals se’n construiran 312,90 m2. A més, també s’inclouen 3 garatges –un per habitatge- per sobre del carrer, amb una superfície total de 55 m2.


Les 3 cases, amb planta de 5 x 9,5 m cada una, aniran adossades no sobrepassant la línia d’ordenació i arrenglerades al llarg del carrer del Ritort, que es desenvolupa de nord-est a sud-oest. Seran de planta baixa i una planta més i tindran l’accés des del carrer, a nord-oest i un jardí privat a sud-est, a una cota inferior.


Les cases tindran una superfície total de 312,90 m2 construïts (amb una mitjana de 104,3 m2, ja que són una mica diferents), i el programa es desenvolupa en dues plantes. La planta baixa serà la zona de dia, amb l’accés en planta baixa, on hi haurà una sala polivalent, cuina-menjador-estar, i lavabo de cortesia. Al costat de l’accés hi ha l’escala per pujar a la planta superior, on hi ha la zona de nit, amb 3 habitacions, un lavabo i un estudi, amb un total de 86,70 m2 de superfície útil, la més gran.


Els garatges particulars de cada habitatge, de 15 m2 cada un, seran just davant, a l’altra banda del carrer del Ritort. Al costat d’aquests es construirà un volum on s’hi ubicarà un espai comunitari.


Pel que fa a volumetria i cobertes, les 3 cases són de planta rectangular, de 5 x 9,5 aproximadament i amb cobertes a 2 aigües. Alhora es produeixen uns retranquejos entre elles per generar uns volums més petits i adaptar-se millor a l’entorn rural de Molló.


L’exterior serà enjardinat. Cada casa disposarà d’una parcel·la de jardí privat.Ara, l'Ajuntament està treballant per poder tirar endavant aquest projecte i fer realitat els 3 habitatges previstos. Després de diverses reunions amb la Generalitat de Catalunya, s'informa a tothom que abans d'iniciar la tramitació administrativa d'aquest projecte cal que les persones interessades estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya. A partir del dia en que l'Ajuntament enviï a la Generalitat l'inici de l'expedient, no podrà participar en el procés d'adjudicació cap persona que no consti ja inscrita en aquest registre.


Així doncs, qualsevol persona interessada (i que compleixi els requisits que marca la normativa) en participar en el procés d'adjudicació d'un d'aquests habitatges caldrà que estigui inscrita en aquest registre prèviament.Persones que es poden inscriure en el Registre


Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.


Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.


Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de parentiu amb el sol·licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, membres de la unitat de convivència.


Requisits dels sol·licitants

  • Ser major d’edat o estar emancipat.

  • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret.

  • Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.

  • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.

  • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.

  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.

  • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

A part d'aquests requisits, l'Ajuntament posteriorment en concretarà alguns com ara exigir que en primer lloc s'adjudiquin aquests habitatges a persones empadronades al municipi (i en cas que quedin habitatges disponibles només s'exigirà està empadronat a un municipi de Catalunya), establir un màxim d'edat o altres situacions.Tots els tràmits s'han de fer directament a la Generalitat a través de:Més endavant, en funció de la pandèmia, es farà una sessió informativa, però qui vulgui ja es pot anar apuntant en aquest registre.

476 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page