top of page

Aprovada l’ordenança reguladora sobre mesures i usos de l’aigua en situació de sequera.El Ple de 24 de novembre de 2023 va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.


En no haver-se presentat al·legacions, l'ordenança ha quedat aprovada definitivament i s'ha publicat al BOP de Girona número 25, de 5 de febrer de 2024, per la seva entrada en vigor.


Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera, i s’aplica durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Així doncs, quan l'ACA tingui activat el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera o hagi declarat una situació de sequera, com passa actualment, aquesta ordenança tindrà tots els efectes.


Es recorda que el municipi de Molló es troba a data d'avui en fase d'excepcionalitat (https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual) que ja comporta una sèrie de restriccions.
Aquesta ordenança dota a l'Ajuntament de la capacitat per adoptar diferents mesures en relació a l'aigua, en concordança al pla de sequera, com ara:


a) Regular, delimitar, fixar un límit o prohibir l’ús de l’aigua per abastament de la població pels següents usos:

 

  1. Ompliment i reompliment de piscines.

  2. Reg de jardins, zones verdes i horts.

  3. Neteja de tota mena de vehicles, barques, carrers, passejos, vials, senders, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries adients.

  4. Eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

  5. Fonts ornamentals, estanys, llacs artificials i altres elements d’ús estètic o lúdic de l’aigua, fonts d’aigua potable que no disposin d’elements automàtics de tancament, dutxes de concurrència pública, instal·lacions esportives o docents, públiques o privades i actes o espais lúdics.

  6. Granges i subministraments d’ús ramader amb ús de l’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

  7. Altres usos no contemplats en els punts anteriors que sigui necessari limitar per tal de donar compliment a les dotacions màximes establertes en situació de sequera en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

 

b) Reduir percentualment el consum d’aigua i/o limitar les dotacions d’aigua per a ús domèstic. Els consums que superin les limitacions establertes tindran la consideració de consums excessius.

 

c) Reduir percentualment el consum d’aigua d’usuaris no domèstics. Els consums que superin els objectius d’estalvi fixats tindran la consideració de consums excessius.

 

d) Reduir la pressió a la xarxa d’abastament d’aigua en situacions temporals, sigui establint franges horàries, com de manera continuada, sigui en tota la xarxa com en sectors de la mateixa.

 

e) Talls temporals durant l’estat d’emergència en el subministrament d’aigua a la xarxa d’abastament, sigui establint franges horàries, com de manera continuada, sigui en tota la xarxa com en sectors de la mateixa.

 

f) Requerir la confecció i aplicació de plans de reducció de consum als grans consumidors d’aigua; entès com a tal, el titular del contracte de subministrament que totalitza anualment un volum superior al 10% del consum total del municipi o un consum anual superior a 10.000 m3.

 

g) Accions per garantir el subministrament als usuaris sensibles connectats a la xarxa d’abastament d’aigua.

 

h) Redactar bans municipals de comunicació a la ciutadania i aplicar campanyes de conscienciació per a l’estalvi d’aigua, així com divulgar en el municipi la substitució per aigua no potable dels usos que no requereixen aquest nivell de qualitat de l’aigua.

 

i) Requerir la col·laboració, comunicació fluïda i accés a les dades de consum a les empreses subministradores del servei d’aigua potable amb les administracions competents.

 

j) Intensificar les tasques de control de consums i detecció d’infraccions.

 

k) Instal·lar, a costa de l’usuari, comptadors en aquelles escomeses o usos que no en disposin, en els termes establerts en el reglament del servei corresponent, si s’escau.

 

l) Adoptar les mesures de prohibició o limitació de l’ús de l’aigua contemplades al Pla d’emergència en situació de sequera del municipi i/o al Reglament del servei d’abastament d’aigua potable municipal.

 

m) Qualsevol altre mesura necessària per donar compliment a les mesures extraordinàries en situació de sequera establertes a Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera i la resta de mesures d’obligat compliment que pugui dictar l’Administració competent en matèria d’aigües.

 

En cas de declaració de l’estat d’emergència per sequera es podran aplicar, a més de les mesures indicades a l’apartat anterior, les següents:

 

a) Ordenar suspensions temporals en la prestació del servei de subministrament d’aigua, ja sigui establint franges horàries o bé de manera continuada, ja sigui en tota la xarxa o bé en sectors de la mateixa.

 

b) Adoptar les mesures necessàries i adequades, determinant dotacions limitants a la destinació per a cada tipologia d’ús que depengui de la xarxa, reduccions de pressió o de subministrament de cabals o talls de subministrament temporitzats.


L'ordenança preveu un règim sancionador per aquells usuaris que comentin qualsevol acció o omissió que vulneri les mesures i limitacions adoptades en aplicació de l'ordenança amb sancions de fins a 3.000€


Podeu consultar l'ordenança al web https://www.mollo.cat/reglaments o descarregar-la aquí

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page