top of page

Aprovat inicialment l'inventari de camins municipals


El Ple de 2 de desembre de 2022 va aprovar inicialment l'inventari de camins municipals, elaborat per l’empresa Camí General sota la direcció de Xavier Campillo i Besses, doctor en Geografia (col·legiat núm. 861), pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals.


El municipi de Molló no disposa d’aquest inventari actualment.


L’inventari de camins municipals és un registre administratiu. Des d’una òptica jurídica i legal, la principal virtut de l’inventari de camins, que estableix i regula la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, és la creació d’una aparença de demanialitat que permet al municipi exercir les facultats que la llei li atorga i les obligacions que aquesta li imposa pel que fa a la defensa del seu patrimoni, i, especialment, en l’àmbit dels camins, la recuperació d’ofici de la possessió indegudament perduda.


L’Inventari inclou tots els vials públics en sòl no urbanitzable que s’han pogut documentar d’acord amb els indicis o proves de titularitat que proporcionen les fonts documentals i informatives disponibles (administratives, cartogràfiques, cadastrals, etc.).


L’Inventari inclou els camins públics, és a dir aquells vials de titularitat municipal que queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei de carreteres de Catalunya (article 2.2. del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres):

  • Les vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa viària municipal, sempre que no tinguin la consideració de tram urbà o de travessera.

  • Les pistes forestals i els camins rurals.

  • Els camins de servei o d'accés, de titularitat pública o privada, construïts com a elements auxiliars o complementaris de les activitats específiques de les persones titulars.

  • Les noves vies que siguin executades pels ajuntaments d'acord amb el planejament vigent.


L'inventari consta de 4 documents:

  1. Memòria

  2. Fitxes descriptives - Annex 1

  3. Atles de l’inventari - Annex 2

  4. Mapa general


​​Fins el 17 de febrer de 2023 es podrà consultar la documentació aprovada a les oficines municipals o al web https://www.mollo.cat/inventaricamins i presentar les al·legacions o suggeriments que es considerin pertinents.

252 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page