top of page

El pressupost del 2022 ascendeix a 1.077.809,00 €


El Ple de l’Ajuntament de Molló, en sessió extraordinària de 22 d’octubre de 2021, va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici del 2022, amb les seves Bases d’Execució, i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball.


Per primera vegada, el pressupost aprovat inicialment supera el milió d'euros, i s'enfila fins als 1.077.809,00 €. Aquest increment del pressupost d'un 31% es deu bàsicament a la incorporació de la subvenció del PUOSC 2022 de la Generalitat de Catalunya, per import de 250.000 €.


Pel què fa les despeses, i resumit per gran àrees, destaquen les Obres de millora de la pista poliesportiva que inclouran la generació d'una coberta per aquest espai amb una assignació de 453.000 € (42,03%). Aquestes obres estan finançades per una subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya i es preveu sol·licitar ajuda també a la Diputació de Girona.


La segona àrea de despesa és la de Recursos Humans amb 175.745,00 € (16,31%). Aquesta partida de diners inclou totes les despeses de personal, seguretat social, formació,...


La tercera àrea de major despesa prevista al pressupost Vies públiques i Serveis municipals, amb 152.890,00 € (14,19%). Aquesta partida inclou les despeses de manteniment i inversió en vies públiques, treballs d'enjardinament, mobiliari urbà, despeses de la xarxa d'aigua i clavegueram, la recollida i tractament de residus o l'enllumenat dels carrers,...


La quarta àrea de despesa es correspon amb els Serveis a les Persones i Equipaments amb 129.300,00 € (12,00%), que inclou les despeses en cultura, festes, esports, manteniment dels equipaments públics, ajudes i subvencions a la ciutadania, participació o comunicació.


La cinquena àrea de despesa és la d'Administració General, amb 99.099,00 € (9,19%), que inclou les despeses d'assegurances, informàtica, telecomunicacions, calefacció, organització, correus, participació en altres entitats...


La sisena àrea de despesa és la de Promoció Econòmica, amb 31.050,00 € (2,88%). Aquesta partida inclou les despeses en promoció econòmica, fires i turisme.


La setena àrea de despesa és la de Desenvolupament Rural i Medi Natural, amb 26.225,00 € (2,43%), que inclou despeses en camins rurals, gestió de boscos i comunals, espais naturals...


La vuitena i última àrea de despesa és la d'Amortització de Préstecs, que pel 2022 es correspon amb 10.500,00€ (0,97%).

75 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page