top of page

Es pot demanar el vot per correu fins el 5 de febrer a les 14 hores.Sol·licitud de vot


Fins el 5 de febrer, en l'horari habitual de les oficines de Correus i de manera telemàtica a través del web www.correos.es, i com a màxim a les 14.00 h, les persones que desitgin votar per correu ha d'enviar la sol·licitud de vot a l'Oficina del Cens Electoral.


La sol·licitud de vot per correu es pot fer:


  • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web www.correos.es

  • Presencialment, entregant personalment l'elector o electora l'imprès a qualsevol oficina de Correus. S’ha d’acreditar la identitat mitjançant:

El document nacional d’identitat (DNI)

El passaport (amb fotografia i signatura del titular)

El carnet de conduir (amb fotografia i la signatura de la persona titular)

En tots tres casos, han de ser documents originals, no s'accepten fotocòpies.


En cas de desplaçar-se a l’oficina de Correus per tramitar la sol·licitud de vot de manera presencial, s’ha habilitat l’opció de demanar cita prèvia des de l'App i web de Correos.es.


Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l'escriptura notarial o consular són gratuïts).


Una vegada l’Oficina del Cens Electoral admet la sol·licitud de vot, ja no es pot votar de forma presencial a la mesa.Recepció de la documentació electoral


L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s'ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 7 de febrer. A aquest termini cal afegir el temps que tardi el correu a arribar al domicili indicat en la sol·licitud.

El sobre conté la següent documentació:

  • El certificat d’inscripció en el cens.

  • Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.

  • El sobre de votació.

  • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.

  • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir

L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat. Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, serà suficient mostrar el document, sense que sigui necessari signar la rebuda de la documentació.

En cas que l’elector o electora no es trobi a l’adreça assenyalada en l’imprès de sol·licitud, haurà de presentar-se, personalment o a través de representació autoritzada notarialment o consularment (en cas de malaltia o incapacitat certificada mèdicament), a l’oficina de Correus corresponent.Enviament del vot


Un cop s’hagi escollit la papereta de vot s’introdueix en el sobre de votació (o sense incloure papereta, si es vol votar en blanc) i es tanca. S’inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral.

Atesa la situació excepcional causada per la COVID-19, en el moment que rebi la documentació electoral, la persona electora pot entregar a l'empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L'empleat de Correus lliurarà a l'elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D'aquesta manera s'evita haver d'anar més tard a una oficina de Correus.

Tanmateix, si l'elector o electoral ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d'una oficina de Correus i no més tard del 10 de febrer. Termini ampliat fins el 12 de febrer en horaris d'obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.

No és necessari que el votant faci aquest darrer tràmit de forma personal.


98 views0 comments

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page