top of page

Pocs canvis en les ordenances fiscals pel 2020


Aquest mes de desembre han quedat aprovades les ordenances fiscals que regiran a partir de l'1 de gener del 2020. En general hi ha pocs canvis, i només s'han modificat les ordenances de:

  • 07 Taxa per expedició de documents administratius (s'ha derogat l'epígraf segon de l'article 7, que versava sobre la recerca de documentació provocada per l’administrat).

  • 10 Taxa de cementiri municipal (l'assignació de nínxols passa de 1.200€ a 1.000€).

  • 12 Taxa per recollida d'escombraries i deixalles (s'incrementa un 5% i s'introdueixen bonificacions de fins el 20%).

  • 16 Taxa pel subministrament d’aigua (el 2n tram passa dels 200 m3 a 150 m3 semestrals, provocant que aquells que tenen major consum d'aigua, paguin més el metre cúbic).

  • 18 Ordenança general reguladora de les taxes per a la utilització privativa o per a l’aprofitament especial del domini públic local (alguns ajustos en preus d'ús de sales o equipaments municipals).


L'impost de béns immobles (IBI), l'impost de construccions i obres, l'IAE, les llicències d'activitats i/o urbanístiques, les entrades i abonaments de la piscina o les tarifes del Refugi Els Estudis d'Espinavell, entre d'altres, no experimenten cap canvi pel 2020.


Es poden consultar totes les ordenances fiscals a https://www.mollo.cat/ordenancesfiscals.

114 views0 comments
bottom of page