top of page

S'aprova el pressupost de 2021 que puja a 743.781,90€


El Ple de l’Ajuntament de Molló, en sessió extraordinària de 30 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici del 2021, amb les seves Bases d’Execució, i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Al no presentar-se al·legacions va quedar aprovat definitivament el 2 de desembre de 2020


El pressupost de 2021 puja a un total de 743.781,90€ i està equilibrat entre ingressos i despeses.


Pel què fa les despeses, i resumit per gran àrees, destaquen les Obres de l'Espai Jove que inclouran tota la reforma de la planta baixa de la Casa Vila amb 170.000,00€ (22,86%). Aquestes obres estan finançades per una subvenció del PUOSC de la Generalitat de Catalunya per import de 120.000,00€.


La segona àrea de despesa és la de Vies públiques i Serveis municipals, amb 146.000,00€ (19,63%). Aquesta partida inclou les despeses de manteniment i inversió en vies públiques, treballs d'enjardinament, mobiliari urbà, despeses de la xarxa d'aigua i clavegueram, la recollida i tractament de residus o l'enllumenat dels carrers,...


La tercera àrea de major despesa prevista al pressupost és la de Recursos Humans amb 145.425,00€ (19,55%). Aquesta partida de diners inclou totes les despeses de personal, seguretat social, formació,...


La quarta àrea de despesa es correspon amb els Serveis a les Persones, amb 123.000,00€ (16,54%), que inclou les despeses en cultura, festes, esports, manteniment dels equipaments públics, ajudes i subvencions a la ciutadania, participació o comunicació.


La cinquena àrea de despesa és la d'Administració General, amb 92.241,90€ (12,40%), que inclou les despeses d'assegurances, informàtica, telecomunicacions, calefacció, organització, correus, participació en altres entitats...


La sisena àrea de despesa és la de Promoció Econòmica, amb 32.500,00€ (4,37%). Aquesta partida inclou les despeses en promoció econòmica, fires i turisme.


La setena àrea de despesa és la de Desenvolupament Rural, amb 24.115,00€ (3,24%), que inclou despeses en camins rurals, gestió de boscos i comunals,...


La vuitena i última àrea de despesa és la d'Amortització de Préstecs, que pel 2021 es correspon amb 10.500,00€ (1,41%).Podeu consultar el pressupost d'ingressos i despeses resumit per capítols a https://www.mollo.cat/pressupost

43 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page