Pressupostos participatius

L’Ajuntament de Molló, com a expressió de govern democràtic, té l’aspiració de promoure la participació dels seus ciutadans en la vida quotidiana col·lectiva per aconseguir una major identificació amb el municipi i amb la democràcia.

 

Durant aquest mandat municipal, s’ha creat la Regidoria d’Afers Culturals, Agenda Digital i Participació, amb la finalitat de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics.

 

El pressupost participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa.

Qualsevol persona empadronada a Molló i major de 16 anys (en la data de tancament del procés) podrà fer efectiva la seva participació activa.

Digues la teva en què cal gastar el pressupost municipal!​

Calendari 2020

Fase 1

Presentació de propostes

1 de març a

15 d'abril

Fase 2

Estudi de propostes i validació

16 d'abril a

31 de maig

Fase 3

Presentació de propostes validades

juny

Fase 5

Resultats

i execució

De juliol a desembre

Fase 4

Votació de propostes

1 de juny a 30 de juny

 

FASE 1 - Presentació de propostes

Les persones empadronades al municipi, que siguin majors de 16 anys i que vulguin participar de manera activa al procés podran fer arribar les seves propostes mitjançant un formulari estandaritzat.

 

Poden presentar propostes:

 • Persones físiques (empadronades al municipi, que siguin majors de 16 anys aquest any 2020)

 

El nombre de propostes que pot presentar cada persona física és de màxim 3 per cada any i dins el termini establert a tal efecte. Les propostes s’hauran de presentar de forma individual ( 1 formulari = 1 proposta). Si una persona presenta més de 3 propostes quedaran automàticament totes les propostes presentades descartades.

 

FASE 2  - Estudi de les propostes i validació

Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades pels serveis tècnics municipals per procedir a descartar aquelles propostes que, per criteris tècnics, no s’adeqüin a la legalitat o que siguin inviables econòmicament.

 

Els criteris d’obligat compliment seran els següents:

 

 • Criteri de naturalesa d’inversió: Les propostes presentades han de ser considerades inversions. S’entén com a inversió aquelles despeses destinades a la creació o adquisició de béns materials de naturalesa inventariable i que no comportin ni despesa corrent anual ni plurianual, més enllà de les mínimes necessàries per a la seva conservació i manteniment.

 • Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi, i no entrar en contradiccions amb normatives de rang superior.

 • Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d’acord a les propostes seran, necessàriament, competència municipal.

 • Criteri econòmic: Cada convocatòria establirà el topall econòmic.

 • Criteri de viabilitat tècnica: Tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels projectes presentats en concepte de competències, capacitats i legalitat.

 • Criteri d’implementació: Totes les propostes s’hauran de poder implementar amb un termini màxim d’un any natural.

 • Criteri de sostenibilitat: es farà referència a la sostenibilitat financera del projecte.

 • Criteri d’inclusivitat: Les propostes presentades hauran de ser inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població.

 

 

Els tècnics poden requerir, si així ho creuen convenient, informació addicional a la persona que ha presentat la proposta. Es donarà un marge de temps breu però suficient per complementar la informació aportada inicialment, sempre i quan sigui a instàncies dels serveis tècnics.

 

Un cop revisades pels serveis tècnics municipals, les propostes seran sotmeses a criteri d’una comissió política, amb representació de tots els grups municipals presents al plenari. L’objectiu d’aquesta comissió és determinar possibles propostes que ja s’hagin dut a terme, que estiguin en vies de dur-se a terme, que estiguin contemplades per realitzar-se dins del pressupost municipal vigent o que vinguin subvencionades per altres organismes.

 

Totes les propostes que superin el filtratge tècnic i polític es sotmetran a exposició pública el dia de presentació de propostes i seran incloses com a opcions en les votacions.

 

FASE 3  - Presentació de les propostes validades

L’Ajuntament de Molló penjarà al web municipal les propostes que hagin superat la fase d’estudi, per tal que la ciutadania pugui consultar-les.

Les propostes pel 2020 són:

 • Posar miralls i una barana a la sala de gimnàs del Centre Social Migjorn | 1.850€

 

 • Organitzar cinc sortides amb voluntaris per netejar de residus els rius i les lleres del municipi i que l'Ajuntament pagui el material de recollida i l'esmorzar als voluntaris de cada sortida | 1.500€

 

 • Repicar la façana de la capella de Sant Sebastià i rehabilitar el campanar | 9.890€

 

 • Soterrar el cablejat que creua per davant de la capella de Sant Sebastià | 5.700€

 

 • Instal·lar un punt de càrrega elèctrica per vehicles a la Plaça del Conflent de Molló | 12.200€

 

 • Instal·lar passamans o baranes als carrers Font Vella, Setcases i Guardiola | 1.500€

 

 • Posar 6 aparells de gimnàs per fer esport (parc de salut) a pista poliesportiva | 6.800€

 

 • Posar tanques de protecció visual als compactadors de Molló perquè no es vegin des de la carretera general | 1.600€

 

 • Posar senyal lluminosa al Passeig del Vallespir per advertir de la velocitat de la via | 2.400€

 

 • Instal·lar enllumenat públic al camí de Can Xec (entre Can Passavent i Can Menut) | 12.500€

 

 • Arranjar els oratoris dels veïnats (Santa Magdalena, Sant Pere, Mare de Déu de Núria, Sant Isidre, Sant Joan, Sant Benet, Sant Bernabé, Mare de Déu del Roser i Sant Antoni) | 7.300€

 

 • Moure el mur de la Placeta de Fabert per eixamplar el camí d'accés cap al camí vell d'Espinavell | 5.200€
 

FASE 4  - Votacions

De l'1 al 30 de juny de 2020, qualsevol persona empadronada a Molló i major de 16 anys podrà fer efectiva la seva participació activa i podrà exercir el seu dret a vot únicament a través d’un dels dos mecanismes de votació previstos:

 • A través de les paperetes i urnes especialment col·locades a l’Ajuntament de Molló en horari d’oficina.

 • A través del web, votant en el formulari electrònic corresponent.

 

FASE 5  - Resultats i execució dels projectes

Informació dels resultats
 

- Consulta aquí la notícia sobre els resultats de les votacions: https://www.mollo.cat/post/resultat-de-les-votacions-dels-pressupostos-participatius

Ajuntament de Molló - Carrer de Sant Sebastià, 2 - 17868 Molló (El Ripollès, Girona) - 972740387

 

Seu electrònica | Tots els drets reservats | Protecció de dades | Cookies | Avís legal

 z