top of page

Pressupostos participatius

CARTELL%2520PRESSUPOSTOS%2520PARTICIPATI

L’Ajuntament de Molló, com a expressió de govern democràtic, té l’aspiració de promoure la participació dels seus ciutadans en la vida quotidiana col·lectiva per aconseguir una major identificació amb el municipi i amb la democràcia.

 

Durant aquest mandat municipal, s’ha creat la Regidoria d’Afers Culturals, Agenda Digital i Participació, amb la finalitat de fomentar la participació de la ciutadania en els assumptes públics.

 

El pressupost participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa.

Qualsevol persona empadronada a Molló i major de 16 anys (en la data de tancament del procés) podrà fer efectiva la seva participació activa.

Consulta aquí el Reglament dels Pressupostos participatius de Molló.

Any 2022: 15.000€

Calendari 2021

Fase 1

Presentació de propostes

De l'1 al

31 de març

Fase 2

Estudi de propostes i validació

Abril 2022

Fase 3

Presentació de propostes validades

Maig

Fase 4

Votació de propostes

2 de maig a

22 de maig

Fase 5

Resultats

i execució

De juny a desembre

FASE 1 - Presentació de propostes

Les persones empadronades al municipi, que siguin majors de 16 anys i que vulguin participar de manera activa al procés podran fer arribar les seves propostes mitjançant un formulari estandaritzat.

 

Poden presentar propostes:

  • Persones físiques (empadronades al municipi, que siguin majors de 16 anys aquest any 2022)

El nombre de propostes que pot presentar cada persona física és de màxim 3 per cada any i dins el termini establert a tal efecte. Les propostes s’hauran de presentar de forma individual ( 1 formulari = 1 proposta). Si una persona presenta més de 3 propostes quedaran automàticament totes les propostes presentades descartades.

FASE 2  - Estudi de les propostes i validació

Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades pels serveis tècnics municipals per procedir a descartar aquelles propostes que, per criteris tècnics, no s’adeqüin a la legalitat o que siguin inviables econòmicament.

 

Els criteris d’obligat compliment seran els següents:

 

  • Criteri de naturalesa d’inversió: Les propostes presentades han de ser considerades inversions. S’entén com a inversió aquelles despeses destinades a la creació o adquisició de béns materials de naturalesa inventariable i que no comportin ni despesa corrent anual ni plurianual, més enllà de les mínimes necessàries per a la seva conservació i manteniment.

  • Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi, i no entrar en contradiccions amb normatives de rang superior.

  • Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d’acord a les propostes seran, necessàriament, competència municipal.

  • Criteri econòmic: Cada convocatòria establirà el topall econòmic.

  • Criteri de viabilitat tècnica: Tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels projectes presentats en concepte de competències, capacitats i legalitat.

  • Criteri d’implementació: Totes les propostes s’hauran de poder implementar amb un termini màxim d’un any natural.

  • Criteri de sostenibilitat: es farà referència a la sostenibilitat financera del projecte.

  • Criteri d’inclusivitat: Les propostes presentades hauran de ser inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població.

 

 

Els tècnics poden requerir, si així ho creuen convenient, informació addicional a la persona que ha presentat la proposta. Es donarà un marge de temps breu però suficient per complementar la informació aportada inicialment, sempre i quan sigui a instàncies dels serveis tècnics.

 

Un cop revisades pels serveis tècnics municipals, les propostes seran sotmeses a criteri d’una comissió política, amb representació de tots els grups municipals presents al plenari. L’objectiu d’aquesta comissió és determinar possibles propostes que ja s’hagin dut a terme, que estiguin en vies de dur-se a terme, que estiguin contemplades per realitzar-se dins del pressupost municipal vigent o que vinguin subvencionades per altres organismes.

 

Totes les propostes que superin el filtratge tècnic i polític es sotmetran a exposició pública el dia de presentació de propostes i seran incloses com a opcions en les votacions.

FASE 3  - Presentació de les propostes validades

L’Ajuntament de Molló penjarà al web municipal les propostes que hagin superat la fase d’estudi, per tal que la ciutadania pugui consultar-les.

 

 

 

FASE 4  - Votacions

Del 2 al 31 de maig de 2022, qualsevol persona empadronada a Molló i major de 16 anys podrà fer efectiva la seva participació activa i podrà exercir el seu dret a vot únicament a través d’un dels dos mecanismes de votació previstos:

- Presencial, a l'Ajuntament de Molló, en horari d'oficina. 

- Telemàticament, a través del web https://www.mollo.cat/presspartvot2022

FASE 5  - Resultats i execució dels projectes

Consulta aquí la notícia sobre els resultats de les votacions de l'any 2021: https://www.mollo.cat/post/la-instal-laci%C3%B3-de-tanques-i-c%C3%A0meres-als-compactadors-de-moll%C3%B3-guanya-els-pressupostos-participatius

Consulta aquí la notícia sobre els resultats de les votacions de l'any 2020: https://www.mollo.cat/post/resultat-de-les-votacions-dels-pressupostos-participatius

PRESSPART2021.png
Resultat Pressupostos Participatius 2020
bottom of page