top of page

Millores al cementiri: nou inventari, gestió informatitzada, reparar teulats i pintar murs.

Updated: Mar 1, 2019


Aquests dies estan finalitzant unes obres de millora del cementiri municipal de Molló https://www.mollo.cat/cementiri-municipal. Concretament s'han reparat els teulats dels nínxols de tots els sectors (est, oest i sud) i s'han arranjat alguns dels murs, sobretot els exteriors i els de la capella que presentaven un pitjor estat. També s'ha aprofitat per pintar tots els murs de l'equipament. El cost d'aquests treballs ha estat de 8.468,48€ finançats tots per l'Ajuntament.


També s'han aprofitat aquests mesos per inventariar i digitalitzar tot el cens del cementiri. Els llibres de registre de defuncions i de nínxols només existien en paper des de la seva inauguració (1970) i això suposava un greu risc de perdre aquesta informació en cas d'un incendi o robatori a les oficines municipals. Ara, amb l'ajuda del Servei d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris de la Diputació de Girona s'ha pogut inventariar tot el cementiri, digitalitzar tots els assentaments (inhumacions, exhumacions,...) i es gestionen tots els moviments a través d'un programa informàtic, fet que permet una millor gestió.


Les dades de l'inventari més destacades són:


  • Molló disposa d'un cementiri on hi ha 224 nínxols i 3 osseres, repartits en 3 blocs (227 unitats d’enterrament en total).

  • L'Ajuntament disposa d'ordenança fiscal que regula les taxes del cementiri i també de reglament específic que regula l'ús del mateix.

  • S'han analitzat les necessitats d'unitats d'enterrament a futur i partint dels criteris descrits en aquesta memòria, podent-se afirmar que hi ha nínxols i espai suficients per cobrir els propers 10 i 25 anys.

  • La necessitat d'unitats d'enterrament en el futur és susceptible de disminuir si es fa una bona gestió de les concessions de les unitats d'enterrament i es dota el cementiri de columbaris.

  • Les 227 unitats d'enterrament tenen un estat òptim, és a dir, que poden afegir i/o mantenir difunts.

  • 211 unitats d'enterrament amb concessió vigent. D'aquestes, 185 tenen difunts, 26 no tenen difunts (d'aquestes 26, 3 són de titularitat de l'Ajuntament, que les ha recuperat mitjançant expedients de reversió).

  • 16 unitats d'enterrament sense concessió. D'aquestes, 1 tenen difunts (és una de les osseres), 15 no tenen difunts (d'aquestes 13 unitats d'enterrament són nínxols i són les que es defineixen com a «disponibles», les altres 2 són les osseres que segons l'inventari estan buides).

  • No hi ha cap unitat d'enterrament en estat NO ÓPTIM.

  • Les unitats d’enterrament 195, 196, 197, 198, 199 i 200 no existeixen, pel que es salta directament de la 194 a la 201.

  • Al cementiri no hi ha elements catalogats.


NOTA INFORMATIVA SOBRE LES CONCESSIONS (1 DE MARÇ DE 2019):


L’Ajuntament de Molló us fa saber que s’ha detectat que un total de 110 titulars de concessió vigents de nínxols són difunts. Es demana als hereus o familiars dels difunts esmentats que passin per l’Ajuntament a realitzar els canvis de titular de la concessió o ans al contrari la perdran.


Els nínxols afectats són: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 153, 154, 157, 158, 163, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 179, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 201, 204, 206, 208, 209, 210 i 211.


Així mateix, s’informa que qualsevol que conegui familiars o parents o tingui alguna informació dels difunts FRANCISCA GUILLAMET PAGES (morta 17/02/1990), JOSE PAGES BURCET (mort 24/03/1978), PEDRO RIBAS BATLLE (mort 06/11/1979) i TERESA VILARRODA COSTA (morta 25/08/1977) que ho comuniquin a l’Ajuntament.


103 views0 comments

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page