top of page

Obert el període per presentar propostes als Pressupostos Participatius 2022


De l'1 al 31 de març de 2022 (ambdós inclosos) està obert el període per a presentar propostes als Pressupostos Participatius de l'any 2022. Enguany, serà la tercera vegada que es posa en marxa aquesta mesura que permet a la ciutadania decidir directament en què s'inverteixen 15.000€ del pressupost municipal.


Les persones empadronades al municipi que siguin majors de 16 anys (que tinguin 16 anys aquest 2022) i que vulguin participar de manera activa al procés podran fer arribar les seves propostes mitjançant un formulari que es troba a https://www.mollo.cat/participapressupost


​​El nombre de propostes que pot presentar cada persona física és de màxim 3. Les propostes s’hauran de presentar de forma individual. Si una persona presenta més de 3 propostes quedaran automàticament totes les propostes presentades descartades.


Un cop tancada la fase de presentació de propostes, la totalitat de les propostes seran revisades pels serveis tècnics municipals per procedir a descartar aquelles propostes que, per criteris tècnics, no s’adeqüin a la legalitat o que siguin inviables econòmicament.

Els criteris d’obligat compliment seran els següents:

  • Criteri de naturalesa d’inversió: Les propostes presentades han de ser considerades inversions. S’entén com a inversió aquelles despeses destinades a la creació o adquisició de béns materials de naturalesa inventariable i que no comportin ni despesa corrent anual ni plurianual, més enllà de les mínimes necessàries per a la seva conservació i manteniment.

  • Criteri de legalitat: Les propostes presentades hauran d’adequar-se a les lleis i normatives vigents del municipi, i no entrar en contradiccions amb normatives de rang superior.

  • Criteri de competències municipals: Les accions a dur a terme d’acord a les propostes seran, necessàriament, competència municipal.

  • Criteri econòmic: Cada convocatòria establirà el topall econòmic.

  • Criteri de viabilitat tècnica: Tècnics de l’Ajuntament valoraran la viabilitat dels projectes presentats en concepte de competències, capacitats i legalitat.

  • Criteri d’implementació: Totes les propostes s’hauran de poder implementar amb un termini màxim d’un any natural.

  • Criteri de sostenibilitat: es farà referència a la sostenibilitat financera del projecte.

  • Criteri d’inclusivitat: Les propostes presentades hauran de ser inclusives, obertes i dirigides al conjunt de la població.

Els tècnics poden requerir, si així ho creuen convenient, informació addicional a la persona que ha presentat la proposta. Es donarà un marge de temps breu però suficient per complementar la informació aportada inicialment, sempre i quan sigui a instàncies dels serveis tècnics.

Un cop revisades pels serveis tècnics municipals, les propostes seran sotmeses a criteri d’una comissió política, amb representació de tots els grups municipals presents al plenari. L’objectiu d’aquesta comissió és determinar possibles propostes que ja s’hagin dut a terme, que estiguin en vies de dur-se a terme, que estiguin contemplades per realitzar-se dins del pressupost municipal vigent o que vinguin subvencionades per altres organismes.

Totes les propostes que superin el filtratge tècnic i polític es sotmetran a exposició pública el dia de presentació de propostes i seran incloses com a opcions en les votacions.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page