top of page

Primeres sancions per abandonar deixalles fora dels compactadors


Des del passat 14 de febrer de 2023 està en vigor l'ordenança reguladora de la recollida i bona gestió dels residus municipals de Molló que regula la recollida de residus del municipi de Molló. L'ordenança té per objecte la regulació, en l’àmbit de les competències de l’Ajuntament de Molló, de totes les conductes i activitats dirigides al dipòsit i recollida de residus municipals per fomentar, per aquest ordre, la prevenció i la reducció de la producció dels residus i llur perillositat, llur reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització material i eliminació amb la finalitat d’aconseguir el millor resultat ambiental global i mitigar els impactes adversos sobre la salut humana, el medi ambient així com contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.


Totes les persones físiques o jurídiques que resideixen o realitzen la seva activitat comercial o empresarial en el terme municipal de Molló estan obligades a complir amb el disposat en aquesta Ordenança, així com les disposicions que en el seu desenvolupament dicti l’Ajuntament.


Prohibicions


Queda prohibit:


a) Deixar d’utilitzar el servei de recollida de residus del municipi i fer ús del d’altres municipis quan es resideix o es realitza una activitat comercial o empresarial en el terme municipal de Molló.


b) Utilitzar el servei de recollida de residus de Molló quan es resideix o es realitza una activitat comercial o empresarial fora del municipi de Molló.


c) Llençar o abandonar residus a la via pública, al medi natural o d’alguna altra manera no prevista en aquesta ordenança o en llocs diferents als especificats per l’Ajuntament.


d) Dipositar a les papereres de la via pública bosses de residus domèstics, caixes o paquets anàlegs. Aquestes són d’ús exclusiu per deixalles generades puntualment al carrer.

e) No recollir de la via pública els excrements d’animals domèstics per part dels seus propietaris.


f) Dipositar residus fora dels contenidors sense aprofitar la seva capacitat i/o en contenidors contravenint el que disposa aquesta ordenança.


g) Manipular contenidors, o el seu contingut, així com bolcar o desplaçar-los fora de les seves ubicacions.


h) Utilitzar els contenidors per a fins diferents dels que preveu aquesta ordenança.


i) Recollir o aprofitar residus domèstics sense autorització prèvia.


j) Lliurar els residus sense els elements de contenció establerts en aquesta ordenança.

k) No realitzar la separació correcta de les diferents fraccions de residus i lliurar-los de forma barrejada.


l) Dipositar elements punxants.


m) Dipositar residus especials.


n) Dipositar residus sanitaris.


o) Llençar materials encesos, brases i cendres mal apagades.

p) Tractar els contenidors amb poca cura i malmetre’ls.

q) Les restes vegetals (poda o gespa) cal portar-les a la deixalleria comarcal, i no es poden abandonar al terra ni dipositar als contenidors o compactadors.


r) Deixar abandonats els residus voluminosos (electrodomèstics, vehicles fora d’ús, mobles vells, etc.) en carrers, solars, espais lliures o boscos, ja siguin de propietat privada o pública, tret dels casos de recollida concertada amb el servei municipal.


s) Triar, classificar i separar qualsevol mena de material residual dipositat a la via pública en contenidors, en espera d’ésser recollit pels serveis de recollida, excepte que es disposi de llicència expressa atorgada per l’Ajuntament.


t) Embrutar els carrers o vies públiques, parcs i jardins i zones d’ús públic amb qualsevol tipus de material (inclosos pintura, fang, terra...)


u) Qualsevol altra actuació contrària al contingut de la present ordenança


Sancions


L'ordenança també preveu un règim sancionador per aquelles persones que facin una mala gestió dels residus. Des de fa unes setmanes s'han sancionat, a partir de les càmeres de videovigilància, a tres persones amb multes de 120€ per abandonar residus fora del compactador o bé per tirar deixalles als compactadors quan aquestes deixalles anaven a la deixalleria (bosses grans de gespa que van a la deixalleria i no als contenidors d'orgànica).
261 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page