top of page
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

TEXT REFÓS VERIFICAT PEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE MOLLÓ DE 5 DE JUNY DE 2009, I PUBLICAT AL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 9 DE DESEMBRE DE 2009.

·  Anunci d'aprovació definitiva publicat al DOGC (09/12/2009). Consulta anunci aquí.

· En el volum I dels treballs s’hi recullen la memòria descriptiva i justificativa del pla, que incorpora el programa de participació ciutadana que s’ha aplicat fins el moment; la memòria social en què s’avaluen i justifiquen les determinacions del pla relatives a les necessitats socials d’accés a l’habitatge; el catàleg de béns protegits; i l’agenda de les actuacions programades amb l’avaluació econòmica i financera de les mateixes.

· En el volum II s’hi aplega tota la documentació gràfica del pla. Es composa del volum II.1 amb la sèrie dels plànols d’informació; i el volum II.2 amb la dels plànols d’ordenació. Aquests darrers, juntament amb el text de la normativa, són els que expressen pròpiament les determinacions vinculants del planejament general.

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ

 

PI 1.1 Topografia del territori.

PI 1.2 Xarxa hídrica.

PI 2. Altimetria.

PI 3.1 Zones i sistemes del sòl urbà existent.

PI 3.2 Usos i aprofitaments del sòl existent.

PI 4. Àrees vulnerables per riscos naturals i geològics.

PI 5.1 Aigua.

PI 5.2 Gas.

PI 5.3 Baixa, mitja i alta tensió.

PI 5.4 Enllumenat públic.

PI 5.5 Sanejament.

PI 6. Xarxa general viària.

PI 7. Xarxa de camins.

PI 8. Cadastre de finques urbanes.

PI 9. Cadastre de finques rústiques (NO DISPONIBLE)

PI 10. Mapa de capacitat acústica.

PI 11. Objectius i solucions generals.

PI 12. Alternatives de creixement.

PLÀNOLS NORMATIUS

 

PER TOT EL TERRITORI

PO I.1 De classificació del sòl.

PO I.2 D’estructura general del sòl.

PO I.3 De sectors de planejament derivat.

PO I.4 D’elements catalogats.

 

PER EL SÒL URBÀ

PO II.1 De qualificació del sòl.

PO II.2 Alineacions i rasants.

PO II.3 De delimitació dels polígons d’actuació urbanística en sòl urbà.

PO II.4 Pla especial.

 

PO III PER AL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT. Sectors de planejament derivat.

 

PO IV PER AL SÒL NO URBANITZABLE. Qualificació del sòl

 

PO V Ubicació habitatges protegits.

 

PO VI Pla d’etapes

 

PO VII Zonificació contaminació lluminosa

 

PO VIII Suspensió temporal de llicències

· El volum III conté les normes urbanístiques que estableixen, mitjançant un text articulat, les determinacions que corresponen per cada classe i categoria de sòl.

· El volum IV comprèn l’informe de sostenibilitat ambiental, en el qual es justifica l’observança en les propostes del planejament de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible, de les directrius urbanístiques ambientals i de les mesures adoptades per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.

· El volum V recull tots els convenis urbanístics que s’han subscrit amb particulars per tal de desenvolupar concertadament i de mutu acord amb l’Ajuntament determinades actuacions urbanístiques previstes en la proposta inicial del POUM, els quals formen part de la documentació integrant del pla que s’ha de sotmetre a informació pública.

· El volum VI conté l’informe sobre les al·legacions presentades i la proposta de resolució de les mateixes, així com els informes sectorials emesos pels diferents organismes públics que tenen competències sectorials amb incidència en el territori.

· El volum VII conté com a document annex el pla director de l’abastament d’aigua potable del municipi de Molló. Consultar els plànols. (no disponible plànols)

· El volum VIII conté la memòria ambiental del POUM de Molló.

· El ​volum IX conté l'estudi de mobilitat.

· El volum X conté l'estudi hidràulic (no disponible)

MODIFICACIONS DEL POUM EN VIGOR

bottom of page